Η σημερινή εποχή σε σχέση με τον έρωτα

Δυστυχώς η εποχή μας είναι η πλέον ανευθεντική και ως εκ τούτου μακράν η χειρότερη! Το χείριστο που συμβαίνει είναι το γεγονός ότι ο έρωτας βρίσκεται στην πλέον ανευθεντική του μορφή. Και εξηγούμε :
Αρχικώς θα υπενθυμίσουμε ότι αφενός το ισχυρότερο όπλο του ανθρώπου, η σημαντικότερη δυνατότητα, που του δόθηκε στον αγώνα του να προσεγγίσει του «Είναι» (όντως ύπαρξη), την τελειότητα & το όλον, είναι ο Έρως : Άλλωστε όπως λέγει ο Σωκράτης του «Συμποσίου, 192.e.10 – 193.a.1» : «Του ολοκλήρου η επιθυμία και η ορμή έχει το όνομα έρως – τοῦ ὅλου οὖν τῇ ἐπιθυμίᾳ καὶ διώξει ἔρως ὄνομα»!. Αφετέρου ότι η ουσία της ανθρώπινης φύσης συνοδεύεται σταθερά από την «αρχή του Αντιθέτου». Άλλωστε «ἐκ τῶν διαφερόντων καλλίστην ἁρμονίην» έλεγε ο Ηράκλειτος(απ. Νο.8). Συνέχεια ανάγνωσης «Η σημερινή εποχή σε σχέση με τον έρωτα»
Advertisements

Περί της κοινής Μαθηματικής Επιστήμης Κεφ.32

Ή μαθηματική μελέτη έχει την συνήθεια μερικες φορές να επιχειρηματολογεί,με μαθηματικό τρόπο και για τα αισθητά, όπως για παράδειγμα με γεωμετρικό ή με αριθμητικό ή με αρμονικό τρόπο για τα τέσσερα στοιχεία, και παρομοίως για τα υπόλοιπα. Γιατί, καθώς η μαθηματική μελέτη είναι ανώτερη ως προς τη φύση και ξεκινάει απ όσα είναι εκ φύσεως ανώτερα, γι αυτό κι οι συλλογισμοί που πραγματοποιεί είναι αποδεικτικοί, με αφετηρία ανώτερα αίτια. Και το κάνει αυτό με πολλούς τρόπους: είτε με αφαίρεση, όταν αφαιρεί τα ένυλα είδη από την ύλη και τα εξετάζει μαθηματικά. Είτε με εφαρμογή, όταν εφαρμόζει και συνδέει τους μαθηματικούς λόγους στους φυσικούς. Είτε με τελείωση(τελειοποίηση), όταν συμπληρώνει τα σωματοειδή είδη που είναι ατελή, προσθέτοντας αυτό που τους λείπει. Είτε με απεικασία(εξομοίωση), όταν παρατηρεί τα ίσα και τα συμμετρικά εν τη γενέσει σε τι κυρίως έχουν εξομοιωθεί με τα μαθηματικά είδη. Είτε με συμμετοχή, όταν εξετάζουμε ως προς τι μετέχουν στους καθαρούς Λόγους οι Λόγοι που βρίσκονται μέσα σε άλλα. Είτε με έμφασιν(απεικόνιση), όταν παρατηρούμε το αμυδρόν ίχνος του μαθηματικού Λόγου, που απεικονίζεται μέσα στα αισθητά. Είτε με διαίρεση, όταν κατανοήσουμε το ένα και αδιαίρετο μαθηματικό είδος το μεριζόμενο στα επί μέρους κι πληθυνόμενο. Είτε με (αντι)παραβολή, όταν εξετάζουμε σε σύγκριση μεταξύ τους τα καθαρά είδη των μαθηματικών και τα εν τοις αισθητοίς είδη. Είτε με βάση την αιτία που προέρχεται απ΄τά ανώτερα, όταν τοποθετήσουμε πρώτα τα μαθηματικά ως αιτία και εξετάζουμε πώς από αυτά γεννιούνται τα εν τοις αισθητοίς. Γιατί έτσι, θεωρώ επιχειρηματολογούμν με μαθηματικό τρόπο, για όλα όσα βρίσκονται εν τη φύσει και εν τη γενέσει. Γι αυτό, λοιπόν, τον λόγο, πολλά απ όσα εμπεριέχονται στα μαθηματικά δεν μένουν στα μαθηματικά, αλλά σύρονται προς τα κατώτερά τους, είτε λόγω της βούλησης αυτών που τα χρησιμοποιούν, είτε λόγω της συγγένειας των αισθητών πραγμάτων με αυτά. Μερικές φορές, όμως, το έναυσμα απ τα μαθηματικά ανυψώνεται προς όλα τα ανώτερα των μαθηματικών, επειδή η ασώματη ουσία είναι εκ φύσεως ευφυής οικειώνεται με τις καθαρές ουσίες των όντων. Και επειδή τα μαθηματικά έχουν τη φύση να εξομοιώνονται με όλα τα όντα.”[1]

Συνέχεια ανάγνωσης «Περί της κοινής Μαθηματικής Επιστήμης Κεφ.32»